Gå direkt till innehållet

Granos ansvarsgärningar 2023

Granos ansvarsgärningar 2023

Granos ansvarsfullhet innebär alltid konkreta handlingar. Vi gjorde en lista över våra ansvarsgärningar under 2023, men vi fortsätter utvecklingen av vår ansvarsfullhet effektivt inom alla delområden: miljöansvar, socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och kundansvar. Vårt mål är att vara den aktör inom branschen som tar det största ansvaret.

Utveckling av åtgärder som underlättar vardagen för Granos anställda

I januari 2023 tog vi i bruk en ny personalenkät som genomförs en gång i kvartalet. Enkäten omfattar nya frågor om ansvarsfullhet för att Granos anställda ska ha bättre möjligheter att påverka Granos ansvarsgärningar. Genom enkäten får vi värdefull information om vardagen för Granos anställda. Vi följer resultaten aktivt för att vi ska kunna utveckla verksamheten i olika team. Dessutom deltog vi för första gången i Oikoties undersökning Vastuullinen työpaikka (Ansvarsfull arbetsplats​​). Vi fick viktig information om vår situation samt verktyg för att utveckla vår arbetsgemenskap även i fortsättningen.

Grano blev medlem i forumet Nollis® och började använda Aunties tjänster. Via forumet Nollis® får vi material för att utveckla praxis inom arbetarskyddet samt för att utbilda i och kommunicera om dem. Auntie i sin tur är en tjänst som hjälper arbetstagare i frågor som gäller ork.

Förbättring av utbildningar och introduktionsprocessen

Våra anställda är viktiga för oss och vi vill därför utveckla den utmärkta kompetensen allt mer inom huset. Vi byggde upp ett nytt utbildningsutbud i vår elektroniska utbildningsmiljö, som ska bland annat stödja genomförandet av utvecklingsplaner. Vi har också lagt till nya utbildningar i ansvarsfullhet och certifikat. I utbildningarna behandlas också frågor som gäller välbefinnande i arbetet samt ledning av arbetsförmågan. Vi har i synnerhet satsat på utbildning av chefer under 2023.

Vi vill att nya arbetstagare känner sig bra när de börjar i sina nya uppgifter. Därför förnyade vi Granos introduktionsprocess i slutet av 2022, vilket innebär att den används nu för första året. Dessutom förnyade vi processen för mål- och utvecklingssamtal för att den bättre skulle betjäna Granos anställda.

Utläggning av löneservicen i sin helhet och användning av system för hantering av arbetskraft

Vi förnyade och lade ut vår löneservice för att vi ska kunna säkerställa ännu bättre ledning genom information och dokumentering av anställningsförhållandets livscykel samt att lönerna är korrekta och betalas i rätt tid och att förändringarna i lagstiftningen beaktas i verksamheten. Dessutom tog vi i början av 2023 i bruk ett nytt system för hantering av arbetskraft. Tack vare systemet är det lättare för Granos anställda att följa arbetstider och frånvaro samt planera arbetsskiften. Systemet gör det möjligt att förutse verksamheten och med hjälp av automatiseringen undviker våra anställda onödigt manuellt arbete. Systemet visar uppgifter om arbetstid i realtid, till exempel övertidstimmar. Systemet säkerställer också att man iakttar lagstiftningen och de företagsspecifika reglerna.

Flera åtgärder som stöder miljön

År 2023 utvecklade vi många faktorer i anslutning till miljöansvaret. Under året granskade vi vår leveranskedja och skapade på basis av detta etiska anvisningar för våra leverantörer. Med hjälp av anvisningarna engagerar vi våra leverantörer till mer ansvarsfulla lösningar. Dessutom har vi preciserat beräkningen av koldioxid, tack vare vilket vi får noggrannare och enhetligare data.

Våra koldioxidneutrala produkter och tjänster har varit viktiga för våra kunder och samarbetspartner, varför vi ökade antalet miljömärkta arbeten under 2023. Vi fortsätter att utveckla detta delområde, eftersom efterfrågan kommer att öka även under det kommande året.

Utöver förbättringen av leveranskedjan och ökningen av antalet koldioxidneutrala produkter tog vi också i bruk en applikation för hantering av kemikalier som en del av införandet av EHS-applikationen. Med hjälp av den ökade vi kemikaliesäkerheten och säkerheten om att vi alltid iakttar lagstiftningen. Tack vare applikationen kan vi identifiera skadliga ämnen bättre än tidigare och samtidigt har vi också inlett arbetet för att ta i bruk miljövänligare kemikalier. Dessutom har vi med hjälp av EHS-applikationen digitaliserat alla revisioner och inspektioner samt bedömningar av arbetarskyddsrisker. Granos alla mallar för riskbedömning och revision har förnyats och applikationen har också tagits i bruk vid 5S-inspektioner.

Vi gjorde också ändringar på basis av miljömärket Svanens anvisningar, eftersom miljömärkets kriterier för tryckerier har förnyats. Därför har alla material, ämnen och kemikalier som används vid Granos produktion i Vasa och Vanda inspekterats i enlighet med de nya kraven.

Inledning av verksamhet med ansvarsambassadörer på Grano

Vi utvecklar vår ansvarsfullhet inom alla delområden och har därför valt ansvarsambassadörer inom Grano. Ansvarsambassadörerna förmedlar information om ansvarsfullhet till sin egen enhet och ser till att ansvarsfullheten syns i arbetet varje dag. Genom detta ökas medvetenheten om ansvarsfullhet inom Grano och man lyfter fram nya tankar för att förbättra arbetet med ansvarsfullhet.

Läs mer om Granos ansvarsfullhet