Gå direkt till innehållet

Kundansvar

Vi producerar hållbara lösningar

Vi bryr oss om våra kunders framgång och är en äkta partner för dem. Vi lyssnar på våra kunder och utvecklar våra tjänster utifrån deras behov. Vi håller våra löften till kunderna och satsar på att utveckla samarbetet inom samtliga delområden för att säkerställa en utmärkt kundupplevelse. Kvalitet är en oskiljaktig del av vår verksamhet. Genom högklassiga och hållbara lösningar säkerställer vi nöjda kunder och långvariga kundrelationer.  

Kvaliteten är en naturlig del av vår affärsverksamhet och den gäller alla våra anställda. Var och en av oss är ansvarig för kvaliteten på det egna arbetet och på den egna verksamheten. Vi ser till att vår personal är kvalitetsmedveten.

Kundernas förtroende är en förutsättning för vår framgång. Vi utvecklar informationssäkerheten aktivt för att säkerställa uppgifternas konfidentialitet och skydda personuppgifterna. Vi ser till att våra produkter och tjänster är trygga också för användarna.

Vi har förbundit oss att följa:

  • principerna enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 i vår verksamhet
  • lagar, myndighetsföreskrifter, förordningar och direktiv som gäller vår verksamhet.

Vi har fastställt centrala fokusområden och mål för koncernen för att främja kvaliteten. Dessa iakttas i bolagen Grano Group Oy, Grano Oy och Grano Diesel Oy.

Kundansvar på Grano

 

Fokusområdena och målen inom kundansvaret

Kunderfarenhet

Mål: Utmärkt kunderfarenhet

Fokus i vår verksamhet ligger på att skapa en utmärkt kundupplevelse. Vi gör det vi lovar. Vårt mål är att erbjuda kunderna felfria produkter och tjänster i enlighet med kundernas förväntningar. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och produkter för att ännu bättre kunna svara på kundernas behov och satsar på vår produktionsprocess för att säkerställa en övergripande effektivitet. Vi följer utvecklingen av kundupplevelsen, kundresponsen och vår prestationsförmåga samt samarbetar med våra leverantörer för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet.

Sekretess

Mål: Konfidentialitet i all verksamhet. Vi skyddar personuppgifterna och kunduppgifterna. Noll dataskydds- och informationssäkerhetsincidenter.

Det centrala målet med vårt informationssäkerhetsarbete är att säkerställa informationens tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet. Det centrala målet med vårt dataskyddsarbete är att skydda kundernas, arbetstagarnas och de övriga intressentgruppernas personuppgifter samt att säkerställa att personuppgiftsbiträdets skyldigheter iakttas. Vår informationssäkerhets- och dataskyddspolicy fastställer de grundläggande kraven och skapar grunden för planeringen av verksamheten enligt politiken och för tillämpningen av den.

Produktsäkerhet

Mål: Trygga produkter till användarna. Noll produktsäkerhetsincidenter.

Utgångspunkten för vårt produktansvar är att våra produkter är trygga för användarna och miljön. Vi ger inte avkall på detta. Vi utreder råvarornas lämplighet för olika användningsändamål och samlar in produktinformation för att säkerställa att kraven uppfylls. Vi arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla säkerheten genom att söka mer miljövänliga råvaror, minska användningen av kemikalier och förbättra spårbarheten hos våra produkter. Säkerheten hos trycksaker och förpackningar för kontaktmaterial (bl.a. livsmedel) uppnås genom ett ändamålsenligt system för hantering av produktsäkerheten och genom att iaktta HACCP-principerna.