Gå direkt till innehållet

Ekonomiskt ansvar

Vi växer på ett lönsamt och hållbart sätt

Utgångspunkten för det ekonomiska ansvaret är att säkerställa lönsamheten och vår konkurrenskraft. Vi utvecklar vår verksamhet långsiktigt och på ett kundorienterat sätt utgående från vår strategi. Vår verksamhet byggs upp genom etiskt hållbar verksamhet, vars grundprinciper nedtecknats i våra etiska anvisningar.

Vi främjar också FN:s mål för hållbar utveckling, av vilka de viktigaste ur perspektivet för ekonomiskt ansvar är:

  • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 16 Fredliga och inkluderande samhällen

UN Goals - Economic Responsibility

Miljöansvar på Grano

 

Fokusområdena och målen inom det ekonomiska ansvaret


Ekonomisk prestationsförmåga

Mål: Lönsam tillväxt på ett hållbart sätt

Utgångspunkten för det ekonomiska ansvaret är att säkerställa lönsamheten och vår konkurrenskraft. Vi utvecklar vår verksamhet långsiktigt och på ett kundorienterat sätt utgående från vår strategi. På så sätt kan vi ta hand om vår personal, svara på våra intressentgruppers behov samt sköta vårt miljöansvar och våra samhälleliga förpliktelser. Genom att agera ansvarsfullt och sörja för lönsamheten ger vi ägarna, samhället och intressentgrupperna värde genom investeringar, sysselsättning, betalning av utdelningar och skatter samt köp av tjänster. De ekonomiska målen ska nås genom ansvarsfulla och etiska medel – med beaktande av miljöansvaret och det sociala ansvaret.


Etisk verksamhet

Mål: Vi agerar i enlighet med etiska principer och lagar och bekämpar missbruk.

Vår verksamhet baserar sig på etiskt hållbar verksamhet, vars grundprinciper nedtecknats i våra etiska anvisningar. Varje arbetstagare har ålagts att bekanta sig med våra etiska principer och genomgå en utbildning som gäller dem. Vi förväntar oss också att våra leverantörer förbinder sig att minska belastningen på miljön och bedriva etiskt hållbar verksamhet samt att iaktta principerna i sin egen verksamhet. Vi vill säkerställa att de etiska principerna iakttas genom värdekedjan.

Grano förbjuder korruption och mutor i all sin verksamhet, och godkänner inte tjänster, tillgångar, resor eller annat som överskrider gränsen för normal artighet hos någon samarbetspartner eller leverantör. Vi konkurrerar rättvist och ärligt och iakttar alltid konkurrenslagstiftningen.

För våra intressentgrupper har öppnats anmälningskanalen Whistleblowing för anmälning av misstänkta oegentligheter som anknyter till agerande som strider mot våra etiska principer, god affärssed, lagar eller direktiv.