Gå direkt till innehållet

Kvalitet och säkerhet

Kvalitetspolicy

Vår verksamhetsidé är att producera mångsidiga servicelösningar för kommunikation och teknisk dokumentation på ett resultatrikt och enkelt sätt. Kvaliteten är den centrala faktorn som påverkar vår framgång.

Delfaktorerna i den höga kvaliteten är:

  • kundens förväntningar uppfylls
  • mångsidig tjänstehelhet
  • kontinuerlig utveckling av produkter och servicelösningar
  • inspirerad och mångkunnig personal
  • planmässighet
  • ekonomiskt lönsam verksamhet

Vårt mål är nöjda kunder och långvariga kundrelationer. Därför ser vi till att vår personal är kvalitetsmedveten. Företagets ledning och personal känner till och förstår företagets kvalitetssystem och kvalitetspolicy samt förbinder sig till de verksamhetsprinciper som dessa förutsätter och vid en fortgående utveckling av systemet.

Vi utbildar vår personal och utvecklar vår verksamhet ständigt genom att sätta upp mål och mätare för oss själva och genom att regelbundet följa upp hur dessa mål uppfylls.

Vårt kvalitetssystem stämmer överens med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och omfattar alla de viktigaste funktionerna i företaget. Vi iakttar alla lokala och nationella författningar, lagar och myndighetsföreskrifter i vår verksamhet. Vi har också utarbetat en separat miljöpolicy. 

Säkerhetspolitik

Syftet med säkerhetsverksamheten vid Grano är att trygga vår verksamhetsmiljö och se till att säkerheten inom samtliga delområden i företaget förverkligas. Den viktigaste säkerhetsprincipen är att uppgifter inte lämnas ut till utomstående och att våra kundrelationer är absolut konfidentiella. Målet är att trygga informationens integritet och tillgänglighet, säkerställa en trygg arbetsmiljö samt en störningsfri verksamhet.

Säkerheten är en naturlig del av vår affärsverksamhet och den gäller våra samtliga anställda. Var och en av oss är ansvarig för säkerheten i det egna arbetet och i den egna verksamheten. Vi utbildar vår personal i att agera säkert och i enlighet med våra säkerhetsprinciper samt att rapportera om eventuella avvikelser. 

Företagets ledning har förbundit sig att utveckla säkerheten. Den övervakar hur de mål som satts upp för säkerheten nås samt bekräftar ändringar i säkerhetspolicyn vid behov. Vi iakttar de lokala och nationella lagarna samt myndighetsföreskrifterna i vår verksamhet.

Vårt kvalitetscertifikat