Gå direkt till innehållet

Kvalitet och säkerhet

Kvalitetspolicy

Vår verksamhetsidé är att producera mångsidiga servicelösningar för kommunikation och teknisk dokumentation på ett resultatrikt och enkelt sätt. Kvaliteten är den centrala faktorn som påverkar vår framgång.

Delfaktorerna i den höga kvaliteten är:

  • kundens förväntningar uppfylls
  • mångsidig tjänstehelhet
  • kontinuerlig utveckling av produkter och servicelösningar
  • inspirerad och mångkunnig personal
  • planmässighet
  • ekonomiskt lönsam verksamhet

Vårt mål är nöjda kunder och långvariga kundrelationer. Därför ser vi till att vår personal är kvalitetsmedveten. Företagets ledning och personal känner till och förstår företagets kvalitetssystem och kvalitetspolicy samt förbinder sig till de verksamhetsprinciper som dessa förutsätter och vid en fortgående utveckling av systemet.

Vi utbildar vår personal och utvecklar vår verksamhet ständigt genom att sätta upp mål och mätare för oss själva och genom att regelbundet följa upp hur dessa mål uppfylls.

Vårt kvalitetssystem stämmer överens med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och omfattar alla de viktigaste funktionerna i företaget. Vi iakttar alla lokala och nationella författningar, lagar och myndighetsföreskrifter i vår verksamhet. Vi har också utarbetat en separat miljöpolicy. 


Företagshälsovård och arbetarsäkerhetspolitik


Arbetstagarnas välfärd och trygga arbetsvillkor utgör grunden för all verksamhet


Främjandet av företagshälsovården och arbetssäkerheten är vår centrala tyngdpunkt som en del av helheten av vårt sociala ansvar och det dagliga ledarskapet. Vi vill garantera våra anställda och intressentgrupper en trygg och sund omgivning samt stödja upprätthållandet av arbetstagarnas arbetsförmåga. Vårt mål är noll olycksfall, noll arbetsrelaterade sjukdomar och nolltolerans mot trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

Vi erbjuder våra anställda en mer omfattande företagshälsovård än vad som föreskrivs i lagen. Vi följer regelbundet upp våra anställdas tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet och förbättrar verksamheten kontinuerligt för att främja välbefinnandet. Vi satsar på utvecklingen av chefsarbetet, eftersom välbefinnandet i arbetet utgår från gott ledarskap och chefsarbete. Vi identifierar de säkerhetsrisker som förekommer i vår verksamhet och utför kontinuerlig förbättring för att minska riskerna. Vi uppmuntrar vår personal att delta i utvecklandet av arbetarskyddet. Vi upprätthåller personalens medvetenhet och utbildar vår personal i att identifiera verksamhetens konsekvenser i arbetarskyddet.

Verksamhetsutvecklingen stöds av arbetarskyddskommitténs årliga handlingsprogram. Arbetarskyddet omfattar samarbete mellan ledningen, personalen och företagshälsovården, som koordineras av koncernens arbetarskyddskommitté. Arbetarskyddskommittén övervakar, utvecklar och upprätthåller verksamhetssätt som främjar företagshälsovården och arbetarskyddet samt utvecklar den förebyggande verksamheten.

Bolagets ledning och hela personalen har förbundit sig att kontinuerligt förbättra nivån på arbetshälsa och säkerhet i arbetet i all vår verksamhet.

I vår verksamhet följer vi de lagar och bestämmelser som gäller arbetarskyddet samt systemet för företagshälsovård och arbetssäkerhet i enlighet med ISO 45001-standarden. Som medlem i forumet Noll olycksfall (sidan på finska) har vi förbundit oss att förebygga olyckor och faror i enlighet med forumets principer.

Företagshälsovården och arbetarsäkerhetspolitiken fastställer koncernens mål och tyngdpunkter för att utveckla en säkrare arbetsmiljö och den följs i Grano-koncernens alla bolag och all verksamhet.


Vårt kvalitetscertifikat