Gå direkt till innehållet

Socialt ansvar

Segerrikt team

Vi har förbundit oss att respektera och främja de mänskliga rättigheterna i all vår verksamhet. Det viktigaste målet för vårt sociala ansvar är vår egen personal. Vi vill vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vi bemöter alla rättvist och jämställt. Vårt mål är att skapa en mångsidig och trygg arbetsmiljö där man satsar på personalens övergripande välfärd. Vi satsar på omfattande inskolning och på att utveckla kompetensen, eftersom personalen har en central roll i att nå de mål som vi ställt upp.

Vårt arbete för miljöns bästa främjar också FN:s mål för hållbar utveckling, av vilka de viktigaste ur perspektivet för socialt ansvar är:

  • 3 God hälsa och välbefinnande
  • 5 Jämställdhet
  • 10 Minskad ojämlikhet

UN Goals - Social Responsibility

Noll olyckor

Grano är medlem i forumet Nolla tapaturmaa (sv. Noll olyckor). Forumet koordineras av Arbetshälsoinstitutet, består av finska arbetsplatser och motiverar företag att sträva till även högre nivå på arbetstrygghet och arbetsvälmående. Forumet kan lieras av alla företag som vill förbättra arbetstrygghet och arbetsvälmående samt med sträva till noll olyckor, noll arbetsutmattningar, noll sjukdomsdagar som föranledas från arbete, nolltolerans mot mobbning, noll otrevliga arbetsdagar.

nollis-logo

Social Responsibility at Grano

 

Fokusområdena och målen inom det sociala ansvaret


Mänskliga rättigheter

Mål: Vi skapar en jämlik, mångsidig och ansvarsfull arbetsgemenskap.

Vi är en ansvarig arbetsgivare som behandlar alla jämlikt och rättvist. Likabehandling beaktas särskilt vid rekrytering, fördelning av uppgifter och ställning, lön och andra förmåner i anställningsförhållandet samt vid utvecklandet av arbetsgemenskapen. Vi satsar på ökad mångfald och främjar jämlikhet. Vi har nolltolerans mot trakasserier, diskriminering eller osakligt beteende och ingriper omedelbart i missförhållanden om sådana förekommer. Vi delaktiggör också vår personal i utvecklandet av vår arbetsgemenskap.

Arbetarskydd och välbefinnande i arbetet   

Mål: Vi tryggar arbetsmiljön. Målet är noll olycksfall, utveckling av den psykologiska säkerheten och Finlands tryggaste arbetsplats!

Arbetstagarnas välfärd och trygga arbetsvillkor utgör grunden för all vår verksamhet. Vi följer regelbundet upp vår personals tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet och förbättrar verksamheten kontinuerligt för att främja välbefinnandet. Vi satsar på utvecklingen av chefsarbetet, eftersom välbefinnande i arbetet utgår från gott ledarskap och chefsarbete. Vi stöder personalens arbetsförmåga och ork. Vi har ordnat företagshälsovård för alla våra anställda som är mer omfattande än det som krävs i lagen.

Vi mäter arbetarskyddsnivån och förbättrar verksamheten kontinuerligt utifrån säkerhetsiakttagelser, riskbedömningar, utredningar, revisioner och inspektioner. Vi satsar på förebyggande arbetarskyddsverksamhet. Vi utbildar vår personal i säkra verksamhetssätt och säkerställer att vi agerar i enlighet med dem. Handlingsplanen och målen för arbetarskyddet utgör grunden för utvecklingen av säkerheten på arbetsplatsen.

Kompetens

Mål: Vi utvecklar kompetensen och stöder kontinuerligt lärande. 100 % av personalen har genomgått inskolning och fått handledning i sitt eget arbete. 100 % av personalen har deltagit i en måldiskussion och utarbetat en personlig utvecklingsplan.

Vi säkerställer att vår personal är insatt i de grundläggande principerna för vår verksamhet och att de har tillräcklig kompetens för att klara av sina arbetsuppgifter. Vi vill erbjuda möjligheter att utveckla kompetensen genom arbetsrotation, utbildning och utvecklingsprogram. Varje år gör vi upp en utbildningsplan för hela personalen. Vi följer upp genomförandet och bedömer konsekvenserna systematiskt.