Gå direkt till innehållet

Miljöansvar

Ansvarsfull verksamhet för att minska belastningen på miljön

Beaktandet av miljökonsekvenser är en väsentlig del av vårt arbete för ansvarsfullhet. Vårt mål är att vara den aktör inom branschen som tar det största miljöansvaret. Vi utvecklar aktivt vår verksamhet utifrån kundernas behov, samhällets rekommendationer och våra värderingar.  

Vi mäter nivån på vår verksamhet, vidtar åtgärder för att uppnå de uppställda målen och söker kontinuerligt nya sätt genom vilka vi kan förbättra vår verksamhet till förmån för miljön.

Vi vill erbjuda miljövänliga produkter och tjänster och samtidigt ge våra kunder råd om miljövänliga val. Vi förväntar oss också att våra leverantörer förbinder sig att minska belastningen på miljön.  

Bolagets ledning och hela personalen har förbundit sig att kontinuerligt förbättra nivån på miljöskyddet i all vår verksamhet. Alla anställda uppmuntras till att ta hänsyn till miljön i sin verksamhet. Vi tror också starkt på att om de anställda förbinder sig till miljövärdena trivs de bättre i arbetet.

Nivån på skötseln av miljöfrågorna och den kontinuerliga förbättringen styrs av kundernas behov och av vår egen vilja att utvecklas. Vårt arbete för miljöns bästa främjar också FN:s mål för hållbar utveckling, av vilka de viktigaste ur miljöperspektivet är:  

  • 7: Hållbar energi för alla
  • 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • 13: Bekämpa klimatförändringarna

UN goals followed by Grano to reduce the environmental impact of our operations

Vi har förbundit oss att följa:

  • principerna enligt miljöstandarden ISO 14001 i vår verksamhet
  • kraven och värdena enligt standarderna för miljömärket Svanen
  • kraven och principerna för hållbar utveckling enligt FSC® och PEFC
  • lagar, myndighetsföreskrifter, förordningar och direktiv som gäller vår verksamhet.

Miljöpolicyn fastställer koncernens mål och prioriteringar för att minska belastningen på miljön och den iakttas i bolagen Grano Group Oy, Grano Oy och Grano Diesel Oy.

Environmental responsibility at Grano

 

Vi vill vara den aktör inom branschen som tar det största miljöansvaret

Läs mer om Granos miljömål

Energiförbrukning 

Mål: Förbättring av energieffektiviteten och ökad användning av förnybar energi. Vi använder 100 % förnybar el- och värmeenergi senast 2025.

Vi uppföljer vår energiförbrukning och försöker minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten. Vi beaktar energiförbrukningen vid nya investeringar för att nå bättre energieffektivitet. Vi satsar på ökad användning av förnybara och koldioxidsnåla energikällor, vilket också bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck.

Råvaror och materialeffektivitet 

Mål: Effektiv användning av material och ökning av andelen förnybart material. Allt pappersmaterial vi använder härstammar från skogar som överensstämmer med principerna för hållbar utveckling och har FSC®- eller PEFC-certifikat senast 2025. Vi använder endast förpackningar som tillverkats av återvunnet eller förnybart material senast 2025.

Vi arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda våra kunder miljövänligare produkter och förpackningar. Vårt mål är att öka återvinningsbarheten av materialen och användningen av förnybara material samt att minska användningen av skadliga ämnen i processen. Vi söker kontinuerligt nya innovativa och ekologiska alternativ. För att främja materialeffektiviteten satsar vi på att kontinuerligt utveckla processen och på kvalitetstänkande.

Miljömärkta produkter

Mål: Fler miljömärkta produkter och tjänster

Vi erbjuder produkter som har fått miljömärket Svanen och märkena FSC® och PEFC samt koldioxidneutrala produkter och uppmuntrar våra kunder att välja dessa certifierade produkter. Spårbarscertifikaten för virke (FSC® och PEFC) garanterar att träbaserade material härstammar från skogar som sköts enligt principen om hållbar utveckling. Miljömärket Svanen garanterar opartiskt att produkten och tjänsten i sin helhet är miljövänliga. Märket Koldioxidneutral produkt berättar ett om klimatvänligt val.

Klimatförändringen 

Mål: Koldioxidneutral affärsverksamhet 2030

Minskningen av växthusgasutsläppen är ett globalt mål och vi vill stävja klimatförändringen för vår del. Vi mäter regelbundet växthusgasutsläppen från vår affärsverksamhet och förbättrar verksamheten kontinuerligt för att minska dem. Vi erbjuder också koldioxidneutrala produkter och tjänster till våra kunder. Genom att välja dessa produkter och tjänster kan våra kunder minska utsläppen från sin egen verksamhet.

Cirkulär ekonomi

Mål: Främjande av cirkulär ekonomi och noll avfall

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att minska avfallet genom att effektivisera processerna, optimera användningen av material samt skapa högklassiga produkter och tjänster. Vi följer upp mängden och kvaliteten på det avfall som uppstår. Vi sorterar avfallet enligt anvisningarna så att avfallet kan återvinnas så effektivt som möjligt. I enlighet med konceptet ”Noll avfall” är vårt mål att avlägsna allt avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas.

Hållbar leveranskedja

Mål: Leveranskedja som beaktar miljökonsekvenserna

Vi gynnar miljömedvetna leverantörer i alla våra upphandlingar och utvärderar våra leverantörers prestationsförmåga. Vi förutsätter att våra leverantörer vidtar åtgärder för att minska miljökonsekvenserna samt att de iakttar lagar och avtal. Betydande leverantörer ska vara certifierade enligt ISO 14001. Vi gynnar inhemska och miljömärkta produkter. Vi följer ansvarsfullhetsprincipen i all vår verksamhet och förväntar oss också att våra leverantörer följer våra etiska principer.

Miljöcertifikat

Läs mer om Granos miljöcertifikat

Svanen

Svanen är Nordens miljömärke och berättar opartiskt om att produkten och tjänsten har en mindre belastning på miljön. Svanen är det mest kända miljömärket i Finland. Märkets allt hårdare miljökriterier är en garanti för att produkterna och tjänsterna är miljövänliga och av god kvalitet.  

Med tanke på trycksaker och tryckeriet fokuserar Svanen på att minska miljö- och klimatkonsekvenserna samt på att främja en god arbetsmiljö. Det finns strikta krav på bland annat tryckmaterial, kemikalier och energiförbrukning. Genom kraven främjas cirkulär ekonomi och säkerställs trycksakernas lämplighet för återvinning samt minskas råvaruförbrukningen och avfallsmängderna.  

Endast de tryckerier som har fått miljömärket Svanen kan tillverka trycksaker med miljömärket Svanen. Svanen är ett bevis på att produkten är en av de bästa med tanke på miljön.

Nordisk miljöcertifikat Svanen

FSC

The FSC® (Forest Stewardship Council) är ett globalt certifikat som garanterar att det träbaserade materialet som används i produkten härstammar från skogar som sköts på ett ansvarsfullt sätt. Ansvarsfullheten omfattar tre delområden: natur- och miljövärden, sociala rättigheter och ekonomiskt hållbar skogsvård.

Skogarna är en av de viktigaste naturresurserna i världen. När skogar vårdas enligt principerna för hållbar utveckling stävjar det också klimatförändringen. En kartongförpackning eller någon annan på papper tryckt produkt som markerats med FSC-logotypen är ett bra sätt att visa att produkten är ansvarsfull. Utomstående, opartiska auditörer övervakar att de krav som ställts på märket uppfylls. 

The Forest Stewardship Council

PEFC

The PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett internationellt skogscertifieringssystem som främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk överallt i världen. Skogar är en viktig förnybar naturresurs och erbjuder samtidigt livsmiljöer för tusentals djur- och växtarter. De har en viktigt roll i regleringen av klimatet och dessutom producerar de råvaror för många produkter. I skogar som har certifierats enligt PEFC vårdas skogsnaturen och upprätthålls möjligheterna till utkomst, friluftsliv och rekreation.

PEFC-märket i en tryck- eller förpackningsprodukt innebär att produkten har tillverkats av virke som härstammar från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Oberoende inspektörer övervakar att kraven på uppföljning av virkets ursprung uppfylls och att dess ursprung kan spåras. Med hjälp av PEFC-märket kan man försäkra sig om produktens ansvarsfullhet och ursprung.

pefc-label-8-23

Koldioxidneutral produkt

Det är viktigt att delta i kampen mot klimatförändringen och därför vill vi erbjuda våra kunder koldioxidneutrala produkter och tjänster. En koldioxidneutral produkt är ett val för bättre klimat eftersom den inte orsakar utsläpp eller bidrar till den global uppvärmningen. Genom att välja en koldioxidneutral produkt kan du också minska koldioxidutsläppen från din egen verksamhet. 

Vi kompenserar de växthusgasutsläpp som uppstått vid tillverkningen av produkten via vår partner Reforest. Produktens koldioxidavtryck är då noll och produkten är koldioxidneutral. 

En koldioxidneutral produkt kan förses med ett märke som informerar slutanvändarna om att produkten är ett klimatvänligt val. Märket innehåller ett individuellt certifikatnummer som beviljats Grano och som garanterar att Grano gör kolräkningen i enlighet med standarderna.

Märke på trycksaker

Som Granos kund har du också möjlighet att visa ditt eget miljöansvar genom att be att vi förser dina trycksaker med ett märke som garanterar ansvarsfull skogsvård (FSC eller PEFC), Svanen, märket Koldioxidneutral produkt, Nyckelflaggan eller en kombination av dessa. Ange detta i samband med beställningen eller kontakta försäljningen för att få märket på dina trycksaker. 

ISO 14001

ISO 14001 är den mest kända internationella standarden för miljöledningssystem. Med hjälp av den kan organisationen på ett övergripande och målinriktat sätt förbättra hanteringen av sina miljöfrågor och främja hållbar utveckling. Standarden lämpar sig för organisationer av alla storlekar inom olika branscher inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Grano har beviljats följande miljöcertifikat


EcoVadis Sustainability Rating

EcoVadis is the most trusted company sustainability evaluator on the globe, as well as an independent and internationally recognised organisation. EcoVadis evaluates and rates the ESG (Environment, Social, Governance) performance of companies worldwide.

EcoVadis Grano

En koldioxidneutral produkt från Grano är ett val för friskare miljö

Vi på Grano vill stävja klimatförändringen och minska växthusgasutsläppen. Vi mäter regelbundet växthusgasutsläppen från vår affärsverksamhet och arbetar för att minska dem. Vårt mål är att bedriva koldioxidneutral affärsverksamhet senast 2030.

Vi erbjuder också våra kunder koldioxidneutrala produkter och tjänster med hjälp av vilka de kan minska utsläppen från sin egen verksamhet och kommunicera om klimatvänliga val.

Kolneutrala produkter från Grano

Varför borde man välja en koldioxidneutral produkt?

En koldioxidneutral produkt orsakar inte utsläpp eller bidrar inte till den global uppvärmningen. Genom att välja en koldioxidneutral produkt kan du också minska koldioxidutsläppen från din egen verksamhet. En koldioxidneutral produkt kan förses med ett märke som informerar slutanvändarna om att produkten är ett klimatvänligt val.

Beställning av en koldioxidneutral tjänst eller produkt

Ordering a carbon neutral product at Grano

Reforest – vår partner i kompensation av utsläpp

Alla koldioxidneutrala produkter som vi säljer kompenseras via Reforest. Eftersom träd är källan till många råvaror för Grano är beskogning ett naturligt sätt för oss att kompensera. Som ett finländskt företag vill vi också bidra till skogstillväxten i vårt eget hemland.

Dessutom är beskogning enligt forskning det effektivaste sättet att avlägsna koldioxid från atmosfären. Reforest vidtar konkreta klimatåtgärder genom att beskoga kommunernas och städernas utbrutna och outnyttjade områden. På detta sätt uppstår det nya kolsänkor i Finland.

Kolbinding genom träd

  • Träd växer genom att assimilera vatten och koldioxid från atmosfären med hjälp av solljus. Kolet från koldioxiden blir trädets byggmaterial medan syret frigörs tillbaka till atmosfären. Cirka hälften av virke är kol. En kubikmeter träd lagrar cirka 750 kg koldioxid.
  • Ett träd binder ca 259 kg koldioxid under en cirkulationstid på 55 år. Träd växer snabbast i åldern 20–50 år. Då binder de också mest koldioxid. Ju bättre en skog vårdas desto bättre växer träden och binder koldioxid.

Läs mer på: www.reforest.fi (på finska)

Grano deltar i projektet Taimiteko

I projektet Taimiteko (på finska) kompenseras koldioxidutsläpp från såväl företagsverksamhet som privatpersoners vardag genom att öka antalet kolsänkor i Finland. Plantor planteras av finländska ungdomar. År 2022 stöder Grano verksamheten med 10 000 plantor.

I projektet Taimiteko vidtas konkreta åtgärder för att kompensera koldioxidutsläpp. I projektet kan koldioxidutsläpp från såväl företagsverksamhet som privatpersoners vardag kompenseras genom att öka antalet kolsänkor i Finland.

Den riksomfattande ungdomsorganisationen 4H:s Taimiteko-verksamhet sysselsätter ungdomar under 18 år, i huvudsak ungdomar som avslutar grundskolan, samt ökar kolsänkor i de finländska skogarna. Taimiteko skiljer sig från andra planteringsprojekt just genom att ungdomar står i centrum för verksamheten. Enligt forskning minskar konkreta gärningar också klimatångesten hos ungdomar.

Gran- och tallplantor planteras i områden som inte på flera årtionden har omfattats av aktivt skogs- eller jordbruk eller som inte längre används för torvproduktion. Målet är att plantera 10 000 hektar ny skog före 2030, vilket innebär cirka 20 miljoner träd.

Grano deltar i projektet Taimiteko

Tillsammans gör vi Finlands ansvarsfullaste kommunikation!