+358 (0) 306 667 500 Kundservice (8:00-16:00)

Granos etiska anvisningar

Granos verksamhet och beslutsfattande styrs av etiska anvisningar, en klar vision för framtiden och för verksamheten uppsatta värden.

Vi har uppdaterat vår dataskyddspraxis så att den är förenlig med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GPDR) och med lagstiftningen som hänför sig till den. Nedan hittar du den uppdaterade dataskyddsredogörelsen.

https://www.grano.fi/sv-fi/registerbeskriving

Luottamus

Förtroende är vårt centrala värde

 • Förtroendekultur i samarbete
 • Beaktande av tystnadsplikt
 • Förtroendefulla förhållanden med intressegrupper


Turvallisuus

Säkerhet skapar förutsättningarna för vår ansvarsfullhet

 • Trygg arbetsmiljö
 • Genomgripande datasäkerhet kring hela verksamheten

Lait

Lagar styr vår verksamhet

 • Nationell lagstiftning och myndighetsanvisningar
 • Beaktande av ILO:s principer och FN:s rättigheter
 • Uppfyllande av kriterierna för miljömärken

Kunnioitamme toisiamme

Vi respekterar varandra

 • Personalens välbefinnande
 • Rejält och jämlikt bemötande
 • Individens värde och integritet
 • Intolerans mot diskriminering, hot och trakasseri

Henkilöstö

Vi sköter om personalens kompetens

 • Planmässig inskolning
 • Fortlöpande utveckling och utbildning
 • Vi satsar på chefsarbetet

Ympäristöystävällisyys

Vi minskar belastningen på miljön

 • Avfallshantering och utsläppskontroll
 • Miljövänliga material
 • Vi möjliggör cirkulär ekonomi
 • Utbildning av personalen

Reilu kilpailu

Vi är rejäla i konkurrensen

 • Vi följer konkurrenslagstiftningen
 • Ovillkorligt förbud mot karteller, korruption och mutor
 • Ärlig och öppen kommunikation


GRANOS WHISTLEBLOWING-ANMÄLNINGSKANAL

Vi vill agera rätt och säkerställa att våra etiska principer förverkligas i vår affärsverksamhet

Vår tillförlitlighet och långsiktiga framgång byggs upp genom etiskt hållbar verksamhet, vars grundprinciper nedtecknats i etiska anvisningar.

För att främja ansvarsfullhet i vår verksamhet ber vi dig anmäla misstänkta oegentligheter som anknyter till agerande som strider mot våra etiska principer, god affärssed, lagar eller direktiv. På så sätt kan vi ingripa i missförhållanden och utveckla vår verksamhet.

Vi tar alla anmälningar på allvar. Anmälningar som kommit in via anmälningskanalen behandlas konfidentiellt av Granos Whistleblowing-team. Teamet ser till att fallet hanteras på korrekt sätt och i enlighet med det avtalade förfarandet. Endast Whistleblowing-teamet har tillgång till anmälningarna. Teamet kan också be anmälaren om mer information under behandlingen. Teamets medlemmar har tystnadsplikt i fråga om de fall de behandlar.

Granos Whistleblowing-anmälningskanal har förverkligats i samarbete med den opartiska och utomstående samarbetspartnern WhistleB för att trygga anonymiteten och hemlighålla anmälarens identitet. Om anmälaren har gett identifierande uppgifter om sig själv eller anmäler en annan person, behandlas personuppgifterna i enlighet med dataskyddsprinciperna för att utreda ärendet. Identifierande uppgifter om personer raderas när fallet är slutbehandlat och uppgifterna inte längre behövs.

Du behöver inte ha bevis som stöder dina misstankar, men anmälningar ska alltid göras ärligt, uppriktigt och i god tro. Vi ber dig ändå att berätta tillräckligt detaljerat om den olämpliga verksamheten, så att vi kan utreda ärendet.

Granos Whistleblowing-anmälningskanal gäller alla företag inom koncernen Grano Group.

GÖR EN ANMÄLAN HÄR