Grano utvecklar sina miljömål

iStock-1305483376-1

Granos mål är att vara den aktör inom branschen som tar det största miljöansvaret. På grund av detta är beaktandet av miljökonsekvenserna en väsentlig del av vårt arbete för ansvarsfullhet. Vi utvecklar aktivt vår verksamhet utifrån kundernas behov, samhällets rekommendationer och våra värderingar.

Granos miljöpolicy reviderades senast 1.2.2021. Nu har vi preciserat våra mål för de kommande åren. Vi utvecklar kontinuerligt nya sätt genom vilka vi kan förbättra vårt miljöbeteende.

Våra nya miljömål:

Energiförbrukning: Förbättring av energieffektiviteten och ökad användning av förnybar energi. 

Vi använder 100 % förnybar el- och värmeenergi senast 2025. 

Råvaror och materialeffektivitet: Effektiv användning av material och ökning av andelen förnybart material. 

Allt pappersmaterial vi använder härstammar från skogar som överensstämmer med principerna för hållbar utveckling och har FSC®- eller PEFC™-certifikat senast 2025. Vi använder endast förpackningar som tillverkats av återvunnet eller förnybart material senast 2025. 

Klimatförändringen: Koldioxidneutral affärsverksamhet 2030 

 Vi vill stävja klimatförändringen för vår del. Vi mäter regelbundet växthusgasutsläppen från vår affärsverksamhet och arbetar kontinuerligt för att minska dem. Vi erbjuder och säljer koldioxidneutrala produkter och tjänster till våra kunder. 

Växthusgasutsläppen har minskats i förhållande till omsättningen med cirka 10 % (2020) och cirka 20 % (2021). 

Alla koldioxidneutrala produkter som vi säljer kompenseras via Reforest. Eftersom träd är källan till många råvaror för Grano är beskogning ett naturligt sätt för oss att kompensera. Som ett finländskt företag vill vi också bidra till skogstillväxten i vårt eget hemland. År 2021 kompenserades produkter för totalt 82 tC02e. 

Cirkulär ekonomi: Främjande av cirkulär ekonomi och minskning av avfall 

I enlighet med konceptet ”Noll avfall” är vårt mål att avlägsna allt avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas. 

 Vi minskar avfallet genom att effektivisera processerna, optimera användningen av material samt skapa högklassiga produkter och tjänster. Vi följer upp mängden och kvaliteten på det avfall som uppstår. Vi sorterar avfallet enligt anvisningarna. 

Återvinningsgraden för avfallsmaterial är 82 % (2021). 

Miljömärkta produkter: Fler miljömärkta produkter och tjänster 

Mål: Fler miljömärkta produkter och tjänster. Vi erbjuder produkter som har fått miljömärket Svanen samt märkena FSC® och PEFC™ och uppmuntrar våra kunder att välja dessa certifierade produkter. Spårbarscertifikaten för virke garanterar att träbaserade material härstammar från skogar som sköts enligt principen om hållbar utveckling. Miljömärket Svanen garanterar opartiskt att produkten och tjänsten i sin helhet är miljövänliga. Märket Koldioxidneutral berättar om ett klimatvänligt val. 

Hållbar leveranskedja: Leveranskedja som beaktar miljökonsekvenserna 

 Vi gynnar miljömedvetna leverantörer i alla våra upphandlingar och utvärderar våra leverantörers prestationsförmåga. Vi förutsätter att våra leverantörer vidtar åtgärder för att minska miljökonsekvenserna samt att de iakttar lagar och avtal. Betydande leverantörer ska vara certifierade enligt ISO 14001. Vi gynnar inhemska och miljömärkta produkter. Vi följer ansvarsfullhetsprincipen i all vår verksamhet och förväntar oss också att våra leverantörer följer våra etiska principer. 

Grano samarbetar tätt med sina intressentgrupper och kunder och naturligtvis också personalen för att nå målen. Granos team för ansvarsfullhet bygger en stig för att målen ska nås. Vi ordnar också interna utbildningar i ämnet för vår personal för att vi bättre ska kunna agera ansvarsfullt och med respekt för miljön. 

Artikeln har publicerats 19.05.2022 och den har uppdaterats 1.09.2023.