Gå direkt till innehållet

Granos inhemska ursprung verifieras av Nyckelflaggan

Från och med 2021 har Granos alla tjänster och bolagets alla tryckprodukter omfattats av Nyckelflaggan. Nyckelflaggan är ett tecken på en produkt som tillverkats i Finland och på en tjänst som producerats och sysselsatts i Finland. Produkttecknet Nyckelflaggan är också ett sätt för företaget att verifiera bolagets ansvarsfulla och transparenta verksamhet för sina kunder och andra intressentgrupper samt att stödja kundföretagens ansvarstagande.

Nyckelflaggan är en naturlig del av Granos verksamhet, vi är ett genuint inhemskt företag som betjänar på flera orter runt om i Finland. Alla våra produkter tillverkas och tjänster produceras i hemlandet, genom att bidra till sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten i Finland. Det inhemska ursprunget är även för oss ett viktigt valkriterium. Användningen av produkttecknet Nyckelflaggan i våra kundprodukter är möjlig och stöder således även våra kunders ansvarsarbete, konstaterar Tytti Liven, kvalitets- och ansvarsdirektör vid Grano.

Betydelsen av inhemskt ursprung och ansvarsfullhet historiskt sett stor

Produkttecknet Nyckelflaggan är välkänt i Finland. Enligt Förbundet för Finländskt Arbete känner nästan alla finländare (98 %) Nyckelflaggan. Ytterligare anser 77 % av finländarna också att Nyckelflaggan har en positiv inverkan på inköpsbesluten och 41 % av finländarna kontrollerar innan köpbeslutet fattas om produkten eller tjänsten markerats med Nyckelflaggan. Förbundet för Finländskt Arbete, som beviljar Nyckelflaggan, känner till det ökade kravet på ansvarstagande och transparens gentemot företagen.

– Konsumenterna har redan länge utfört val enligt sina värderingar, men numera väljer allt fler företag sina samarbetspartner utifrån deras värdegrunder. Upphandling av inhemska tjänster eller produkter upplevs som samhällelig påverkan och en ansvarsfull värdering, vilket bidrar till den finländska konkurrenskraften och välfärden. De företag som använder Nyckelflaggan förbinder sig att skapa arbetsplatser i Finland och stärka både det ekonomiska och samhälleliga välbefinnandet, beakta ansvarstagandet i produktionen och verksamheten, också vid upphandling och i underleverantörskedjan, samt stödja arbetstagarnas kompetens, välfärd och jämlikhet, berättar kundrelationschefen Nina Pohjoiskoski från Förbundet för Finländskt Arbete.

Konsumenterna är kanske nu mer än någonsin intresserade av produkternas ursprungs- och tillverkningsland. Enligt Taloustutkimus undersökning om finländarnas konsumtionsvanor, känslor och tecken (Suomalaisten kulutustottumukset, tunteet ja merkit) från 2021 vill upp till 94 % av respondenterna stödja den finländska sysselsättningen genom att köpa inhemska varor/tjänster, 84 % anser det vara viktigt att producenten kan bevisa verksamhetens ansvarsfullhet och 74 % berättar att de är beredda att betala mer för en produkt som tillverkats i Finland.

– Undersökningsresultatet visar att upphandlingen av inhemska tjänster eller produkter upplevs som ett samhälleligt inflytande och en ansvarsfull värdering, vilket bidrar till den finländska konkurrenskraften och välfärden. Om varje finländare skulle köpa mera finländska produkter eller tjänster för 10 euro per månad, skulle det uppstå 10 000 arbetsplatser per år, summerar Nina Pohjoiskoski. 

Coronapandemin och den ekonomiska osäkerhet som kriget i Ukraina orsakat har fått många att fundera över sitt köpbeteende, vilket syns i den ökande populariteten av inhemska produkter. Världssituationen utmanar också försörjningsberedskapen. Den offentliga förvaltningen har också en viktig roll när det gäller att säkerställa den finländska samhällsekonomins livskraft också under undantagsförhållanden. Varje ökning på en miljon euro i den inhemska produktionen vid offentliga upphandlingar medför mer än 300 tusen euro i skatteinkomster och 19 nya arbetsplatser. År 2021 gjordes offentliga upphandlingar för cirka 47 miljarder euro, varav kommunernas andel var 35 miljarder euro. När det arbete som krävs för en produkt eller tjänst som kommunen anskaffat utförs i Finland, skapar det efterfrågan på företag som är verksamma i Finland, arbetsplatser i Finland samt skatteinkomster och stabilitet för samhället.

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbete eller finländska tjänster 

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke för finländskt arbete och finländsk tillverkning som kan beviljas för produkter som tillverkats i Finland och för tjänster som produceras av ett finskägt företag. De tjänster som fått Nyckelflaggan produceras alltså av finländska företag, sysselsätter i Finland och ger skatteinkomster till Finland. Produkttecknet har beviljats för tjänster från och med 1995 och för produkter från och med 1965. Nyckelflaggan beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete rf, en obunden 110-årig organisation som arbetar för att öka uppskattningen och framgången av finländskt arbete.

Produkten eller produktgruppen med Nyckelflagga ska uppfylla två viktiga kriterier: den ska vara tillverkad i Finland och graden av inhemskt ursprung ska vara minst 50 % av självkostnadsvärdet, där bl.a. råvaror, förnödenheter, delprodukter och halvfabrikat, förpackningsmaterial och -förnödenheter samt växlande och fasta personalkostnader beaktas.

När det gäller tjänster med Nyckelflagga är kravet att tjänsten har producerats i Finland och att graden av inhemskt ursprung ska vara minst 50 % av självkostnadsvärdet, att den sökande sammanslutningen har en betydande inhemsk ägarandel och en ledning som är verksam i Finland, och att den sökande sammanslutningen har sitt huvudkontor i Finland. Ytterligare beaktas bland annat om servicekonceptet är finländskt.

Nina Pohjoiskoski, Förbundet för Finländskt Arbete

Bilder: Meeri Utti Text: Riikka Niemi och Tanja Kakko

Artikeln har publicerats 6.10.2023 och den har uppdaterats 6.02.2024.