Siirry suoraan sisältöön

Ympäristövastuu

Vastuullista toimintaa ympäristön kuormituksen vähentämiseksi

Ympäristövaikutuksien huomioiminen on oleellinen osa vastuullisuustoimintaamme. Tavoitteenamme on olla toimialan ympäristövastuullisin toimija. Rakennamme aktiivisesti toimintaamme asiakkaidemme tarpeiden, yhteiskunnan suosituksien ja arvojemme pohjalta. 

Mittaamme toimintamme tasoa ja teemme toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja, joilla voimme parantaa toimintaamme ympäristön hyväksi.

Haluamme tarjota ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita, samalla neuvoen asiakkaitamme ympäristöystävällisiin valintoihin. Odotamme myös toimittajiltamme sitoutumista ympäristön kuormituksen vähentämiseen. 

Yhtiön johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet kaikessa toiminnassamme jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Jokaista työntekijäämme kannustetaan huomioimaan ympäristönäkökohdat ja toimimaan niiden mukaisesti. Uskomme vahvasti, että sitoutuminen ympäristöarvoihin lisää myös työntekijöiden viihtyvyyttä.

Ympäristöasioiden hoidon tasoa ja jatkuvaa parantamista ohjaavat asiakkaidemme tarpeet sekä oma halumme kehittyä. Työmme ympäristön hyväksi edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista ympäristön näkökulmasta keskeisimpinä: 

  • 7 Edullista ja puhdasta energiaa
  • 12 Vastuullista kuluttamista
  • 13 Ilmastotekoja

Tavoitteet

Olemme sitoutuneet noudattamaan:

  • ISO 14001 -ympäristöstandardin periaatteita toiminnassamme
  • Joutsenmerkki-standardien asettamia vaatimuksia ja arvoja
  • FSC® ja PEFC kestävän kehityksen periaatteita ja vaatimuksia
  • toimintaamme liittyviä lakeja, viranomaismääräyksiä, asetuksia ja direktiivejä

Ympäristöpolitiikka määrittelee konsernin tavoitteet ja painopisteet ympäristönkuormituksen vähentämiseksi ja sitä noudatetaan yhtiöissä: Grano Group Oy, Grano Oy ja Grano Diesel Oy.

Ympäristövastuu ja vastuullisuus Granolla

 

Haluamme olla toimialamme ympäristöystävällisin toimija

Tutustu Granon ympäristötavoitteisiin

Energian käyttö 

Tavoite: Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen. Käytämme 100% uusiutuvaa sähkö- ja lämmitysenergiaa vuoteen 2025 mennessä.

Seuraamme energiankäyttöämme ja pyrimme vähentämään energiankulutusta ja lisäämään energiatehokkuutta. Uusissa investoinneissa otamme huomioon energiankäytön paremman energiatehokkuuden aikaansaamiseksi. Panostamme uusiutuvien ja vähähiilisten energialähteiden käytön lisäämiseen, joka edesauttaa myös hiilijalanjälkemme pienentämistä.

Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus 

Tavoite: Materiaalien tehokas käyttö ja uusiutuvan materiaalin osuuden lisääminen. Kaikki käyttämämme paperimateriaali on peräisin kestävän kehityksen periaatteiden mukaista metsistä ja FSC® tai PEFC -sertifioituja vuoteen 2025 mennessä. Pakkauksissa käytämme vain kierrätetyistä tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja pakkauksia vuoteen 2025 mennessä.

Teemme jatkuvaa työtä, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja pakkauksia. Tavoitteenamme on lisätä materiaalin kierrätettävyyttä ja uusiutuvien materiaalien käyttöä sekä vähentää haitallisten aineiden käyttöä prosessissa. Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia ja ekologisia vaihtoehtoja. Materiaalitehokkuuden edistämiseksi panostamme prosessin jatkuvaan kehittämiseen ja laatuajatteluun.

Ympäristömerkityt tuotteet

Tavoite: Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden lisääminen

Tarjoamme Joutsenmerkittyjä, FSC® ja PEFC -merkittyjä sekä hiilineutraaleja tuotteita ja kannustamme asiakkaitamme näiden sertifioitujen tuotteiden käyttöön. Metsän alkuperäsertifikaatit (FSC® ja PEFC) takaavat, että puuperäiset materiaalit ovat peräisin kestävän kehityksen periaatteilla hoidetuista metsistä. Joutsenmerkki takaa puolueettomasti tuotteen ja palvelun kokonaisvaltaisen ympäristöystävällisyyden. Hiilineutraali tuote -merkki kertoo ilmastoystävällisestä valinnasta.

Ilmastonmuutos 

Tavoite: Hiilineutraali liiketoiminta vuonna 2030

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on globaali tavoite ja haluamme osaltamme olla vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mittaamme säännöllisesti liiketoimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja teemme jatkuvaa parantamista päästöjen vähentämiseksi. Tarjoamme myös asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat vaikuttaa oman toimintansa päästöjen vähentämiseen.

Kiertotalous 

Tavoite: Kiertotalouden edistäminen ja nolla jätettä

Kiinnitämme huomiota ensisijaisesti jätteiden vähentämiseen tehostamalla prosesseja, optimoimalla materiaalien käyttöä sekä laadukkaalla tekemisellä. Seuraamme syntyvän jätteen määrää ja laatua. Lajittelemme jätteet ohjeiden mukaan, jotta ne voidaan kierrättää mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. ”Nolla jätettä” –ajatusmallin mukaisesti tavoitteena on poistaa kaikki jäte, jota ei voida kierrättää ja käyttää uudelleen.

Kestävä toimitusketju

Tavoite: Ympäristövaikutuksia huomioiva toimitusketju

Suosimme kaikissa hankinnoissamme ympäristötietoisia toimittajia ja arvioimme toimittajiemme suorituskykyä. Edellytämme toimittajiltamme toimenpiteitä ympäristövaikutuksien vähentämiseksi sekä lakien ja sopimusten noudattamista. Merkittävien toimittajien tulee olla ISO 14001 sertifioitu. Suosimme kotimaisia ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Noudatamme vastuullisuusperiaatteita kaikessa toiminnassamme ja odotamme myös toimittajiemme noudattavan eettisiä periaatteitamme.

Ympäristösertifikaatit

Tutustu Granon ympäristösertifikaatteihin

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun pienemmästä ympäristökuormituksesta. Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki. Sen jatkuvasti tiukentuvat ympäristökriteerit takaavat tuotteiden ja palvelun ympäristöystävällisyyden sekä laadun. 

 

Painotuotteiden ja painotalon näkökulmasta Joutsenmerkki keskittyy ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämiseen sekä hyvän työympäristön edistämiseen. Muun muassa painomateriaaleille, kemikaaleille ja energiankulutukselle on tiukat vaatimukset. Vaatimuksilla edistetään kiertotaloutta ja varmistetaan painotuotteiden soveltuvuus kierrätykseen sekä vähennetään raaka-aineiden kulutusta ja jätemääriä. 

Vain Joutsenmerkityt painot voivat valmistaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.


Ymparistomerkki_painolaitos_suomi_vihrea_crop.png

FSC

FSC® (Forest Stewardship Council) on maailmanlaajuinen sertifikaatti, joka takaa, että tuotteessa käytetty puupohjainen materiaali tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä. Vastuullisuus ulottuu kolmelle osa-alueelle: luonto- ja ympäristöarvoihin, sosiaalisiin oikeuksiin ja taloudellisesti kestävään metsänhoitoon.

 

Metsät ovat yksi arvokkaimmista luonnonvaroistamme. Kun metsää hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, se hillitsee myös ilmastonmuutosta. FSC logolla merkitty kartonkipakkaus tai muu paperille painettu tuote on hyvä tapa osoittaa tuotteen vastuullisuus.  Merkille asetettujen vaatimusten toteutumista valvovat ulkopuoliset, puolueettomat auditoijat. 

FSC_promo_grano.png

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Metsät ovat tärkeä uusiutuva luonnonvara, ja samalla ne muodostavat elinympäristöjä tuhansille eläin- ja kasvilajeille. Metsillä on keskeinen tehtävä ilmaston säätelyssä, ja lisäksi ne tuottavat raaka-ainetta moniin tuotteisiin. PEFC-sertifioiduissa metsissä pidetään huolta metsäluonnosta, sekä ylläpidetään toimeentulon, ulkoilun ja virkistymisen mahdollisuuksia.

 

PEFC-merkki paino- tai pakkaustuotteessa tarkoittaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.  Riippumattomat tarkastajat valvovat, että puun alkuperän seurannan vaatimusten toteutumista ja että puuraaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä. PEFC-merkin avulla voidaan varmistua tuotteen vastuullisuudesta ja alkuperästä.

pefc-label

Hiilineutraali tuote

Ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen on tärkeää ja siksi haluammekin tarjota asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluja. Hiilineutraali tuote on valinta paremman ilmaston puolesta, sillä se ei aiheuta päästöjä eikä ilmaston lämpenemistä. Valitsemalla hiilineutraalin tuotteen voit vähentää myös oman toimintasi hiilipäästöjä. 

 

Hyvitämme valmistuksessa muodostuneen kasvihuonekaasupäästön kompensoimalla sen kumppanimme Reforestin kautta. Tällöin tuotteen hiilijalanjälki on nolla ja tuote on hiilineutraali. 

Hiilineutraaliin tuotteeseen voidaan lisätä merkki, joka viestii ilmastoystävällisestä valinnasta loppukäyttäjille.  Merkki sisältää Granolle myönnetyn yksilöllisen sertifikaattinumeron, joka takaa, että hiililaskentaa tehdään Granossa standardien mukaisesti.

Merkki painotuotteeseen

Granon asiakkaana sinulla on myös mahdollisuus osoittaa omaa ympäristövastuullisuuttasi pyytämällä painotuotteeseesi vastuullisen metsänhoidon takaava merkki (FSC tai PEFC), Joutsenmerkki, Hiilineutraali tuote -merkki, Avainlippu tai näiden yhdistelmä. Mainitse tilatessasi tai ota yhteys myyntiimme saadaksesi merkin painotuotteeseesi. 

 

ISO 14001

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Granolle myönnetyt ympäristösertifikaatit

EcoVadis Sustainability Rating

EcoVadis on maailman luotettavin liiketoimintojen vastuullisuusarvioija, joka on riippumaton ja kansainvälisesti tunnettu organisaatio. EcoVadis arvioi ja pisteyttää yritysten ESG (Environment, Social, Governance) -suorituskykyä.

Ecovadis-Silver-2023_Grano

Granon hiilineutraali tuote on valinta terveemmän ympäristön puolesta

Me Granolla haluamme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mittaamme säännöllisesti liiketoimintamme päästöjä ja teemme töitä niiden vähentämiseksi. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali liiketoiminta vuoteen 2030 mennessä.

Tarjoamme myös asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita, joiden avulla he voivat vähentää oman toimintansa päästöjä sekä viestiä ilmastoystävällisistä valinnoista.

hiilineutraali-painotuote

Miksi valita hiilineutraali tuote?

Hiilineutraali tuote ei aiheuta päästöjä eikä ilmaston lämpenemistä. Valitsemalla hiilineutraalin tuotteen voit vähentää myös oman toimintasi hiilipäästöjä. Hiilineutraaliin tuotteeseen voidaan lisätä merkki, joka viestii ilmastoystävällisestä valinnasta loppukäyttäjille.

Hiilineutraalin palvelun tai tuotteen tilaaminen

Hiilineutraalien-palveluiden-ostoprosessi-Grano-1366x768px

Reforest – kumppanimme päästöjen kompensointiin

Kaikki myymämme hiilineutraalit tuotteet kompensoidaan Reforestin kautta. Koska puu on Granolle monen raaka-aineen lähde, on metsitys meille luonnollinen kompensointitapa. Suomalaisena yrityksenä haluamme myös edesauttaa metsän kasvua kotimaassa.

Metsitys on lisäksi tutkitusti tehokkain tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Reforest tekee konkreettisia ilmastotoimenpiteitä metsittämällä kuntien ja kaupunkien jättö- ja hukkamaita. Näin Suomeen syntyy uusia hiilinieluja.

Hiilidioksidin sitominen puun kautta

  • Puu kasvaa yhteyttämällä auringonvalon avulla vettä ja ilmakehän hiilidioksidia. Hiilidioksidin hiilestä tulee puun rakennusainetta samalla, kun happi vapautuu takaisin ilmakehään. Noin puolet puuaineksesta on hiiltä. Yksi kuutiometri puuta varastoi noin 750 kg hiilidioksidia.
  • Yksi puu sitoo noin 259 kg hiilidioksidia 55 vuoden kiertoajalla. Puun kasvu on nopeinta ikävuosina 20–50. Tällöin puu myös sitoo hiilidioksidia tehokkaimmin. Mitä paremmin metsää hoidetaan, sitä paremmin puut kasvavat ja sitovat hiilidioksidia.

Lue lisää: www.reforest.fi

Grano on mukana Taimiteko-hankkeessa

Taimiteossa kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret. Vuonna 2022 Grano tukee toimintaa 10 000 taimella.

Taimiteossa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Taimiteossa voidaan kompensoida niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Taimiteko poikkeaakin muista metsityshankkeista juuri siinä, että toiminnan keskiössä ovat nuoret. Konkreettiset teot myös vähentävät tutkitusti nuorten ilmastoahdistusta.

Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

taimiteko


Tehdään yhdessä Suomen vastuullisinta viestintää!