Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjät

Grano Group Oy (y-tunnus 2694473-9)
Grano Oy (y-tunnus 2197935-0)
Grano Diesel Oy (y-tunnus 1579879-9)


2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anna-Maija Salminen
Puh. + 358 40 759 9305
anna-maija.salminen@grano.fi

Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki


3 Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Granon henkilöstön rekrytointi. Tietojen käsittely perustuu Granon oikeutettuun etuun ja sopimukseen, kuten työnhakijan hakemukseen ja rekrytointiprosessiin. Mahdollisen soveltuvuusarvioinnin sekä tausta- ja turvallisuusselvitysten osalta perusteena on työnhakijan suostumus.


5 Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden avoimia hakemuksia säilytetään enintään 6 kuukautta. Tiettyä tehtävää varten toimitettuja hakemuksia säilytetään lähtökohtaisesti 2 vuotta tai kunnes asian käsittely on kokonaan päättynyt.

Jos henkilön avoin hakemus on tullut huomioiduksi jossakin tietyn tehtävän täyttämiseen liittyvässä hakuprosessissa, valintaprosessissa mukana olleiden hakijoiden henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti 2 vuotta tai kunnes asian käsittely on kokonaan päättynyt.

Tehtävään valitun henkilön tiedot siirretään soveltuvin osin Granon henkilöstörekisteriin.


6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  • nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  • rekrytointiprosessin aikana kertyvät tiedot
  • soveltuvuusarviointi- sekä mahdolliset tausta- ja turvallisuusselvitystiedot
  • mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista.

Muita tietolähteitä ovat työnhakijan nimeämät suosittelijat, mahdolliset soveltuvuusarviointipalveluntarjoajat sekä turvallisuusselvitysten osalta viranomaiset.


8 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Granon toimitiloissa on kamera- ja kulunvalvonta. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus pyytää tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus:

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, jolloin tiedot poistetaan, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole muuta perustetta tietojen säilyttämiseen.

Oikeus tehdä valitus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.