029 1800 400 Asiakaspalvelu (arkisin klo 8.00-16.00)

Ympäristö ja ekologisuus

Vastuullista toimintaa ympäristön kuormituksen vähentämiseksi

Ympäristövaikutuksien huomioiminen on oleellinen osa vastuullisuustoimintaamme. Tavoitteenamme on olla toimialan ympäristövastuullisin toimija ja rakennamme aktiivisesti toimintaamme asiakkaidemme tarpeiden, yhteiskunnan suosituksien ja arvojemme pohjalta. Mittaamme toimintamme tasoa ja teemme toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja, joilla voimme parantaa toimintaamme ympäristön hyväksi.

Haluamme tarjota ympäristöystävällisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita. Tuotekehityksessä huomioimme tuotteidemme ympäristöön vaikuttavat tekijät ja teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa parantaaksemme tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä. Neuvomme asiakkaitamme ympäristöystävällisiin valintoihin ja odotamme myös toimittajiltamme sitoutumista ympäristön kuormituksen vähentämiseen.

Yhtiön johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet kaikessa toiminnassamme jatkuvaan ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Ylläpidämme henkilöstön ympäristötietoutta tunnistamaan toiminnan ympäristövaikutukset. Jokaista työntekijäämme kannustetaan huomioimaan ympäristönäkökohdat ja toimimaan niiden mukaisesti. Uskomme vahvasti, että sitoutumien ympäristöarvoihin lisää myös työntekijöiden viihtyvyyttä.

Ympäristöasioiden hoidon tasoa ja jatkuvaa parantamista ohjaavat asiakkaidemme tarpeet sekä oma halumme suorituskykymme jatkuvaan kehittämiseen. Työmme ympäristön hyväksi edistää myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista ympäristön näkökulmasta keskeisimpinä:

  • 7 Edullista ja puhdasta energiaa
  • 12 Vastuullista kuluttamista
  • 13 Ilmastotekoja

Granon ympäristötavoitteet

Olemme sitoutuneet noudattamaan:

  • ISO 14001 -ympäristöstandardin periaatteita toiminnassamme
  • Joutsenmerkki -standardien asettamia vaatimuksia ja arvoja
  • FSC® ja PEFC™ kestävän kehityksen periaatteita ja vaatimuksia
  • toimintaamme liittyviä lakeja, viranomaismääräyksiä, asetuksia ja direktiivejä

Ympäristöpolitiikka määrittelee konsernin tavoitteet ja painopisteet ympäristönkuormituksen vähentämiseksi ja sitä noudatetaan yhtiöissä: Grano Group Oy, Grano Oy ja Grano Diesel Oy.
Toimintamme keskeiset painopisteet ja tavoitteet ympäristökuormituksen vähentämiseksi

+

Tutustu Granon ympäristötavoitteisiin

Energian käyttö

Tavoite: Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen

Seuraamme energiankäyttöämme ja pyrimme vähentämään energiankulutusta ja lisäämään energiatehokkuutta. Uusissa investoinneissa otamme huomioon energiankäytön paremman energiatehokkuuden aikaansaamiseksi. Panostamme uusiutuvien ja vähähiilisten energialähteiden käytön lisäämiseen, joka edesauttaa myös hiilijalanjälkemme pienentämistä.


Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

Tavoite: Materiaalien tehokas käyttö ja uusiutuvan materiaalin osuuden lisääminen

Teemme jatkuvaa työtä, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja pakkauksia. Tavoitteenamme on lisätä materiaalin kierrätettävyyttä ja uusiutuvien materiaalien käyttöä sekä vähentää haitallisten aineiden käyttöä prosessissa. Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia ja ekologisia vaihtoehtoja. Materiaalitehokkuuden edistämiseksi panostamme prosessin jatkuvaan kehittämiseen ja laatuajatteluun.


Ilmastonmuutos

Tavoite: Hiilineutraali liiketoiminta vuonna 2030

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on globaali tavoite ja haluamme osaltamme olla vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Mittaamme säännöllisesti liiketoimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja teemme jatkuvaa parantamista päästöjen vähentämiseksi. Tarjoamme myös asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat vaikuttaa oman toimintansa päästöjen vähentämiseen.


Jätteet ja niiden hyötykäyttö

Tavoite: Jätteiden vähentäminen ja tehokas kierrätys

Kiinnitämme huomiota ensisijaisesti jätteiden vähentämiseen tehostamalla prosesseja, optimoimalla materiaalien käyttöä sekä laadukkaalla tekemisellä. Seuraamme syntyvän jätteen määrää ja laatua. Lajittelemme jätteet ohjeiden mukaan, jotta ne voidaan kierrättää mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön.


Ympäristömerkityt tuotteet

Tavoite: Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden lisääminen

Tarjoamme Joutsenmerkittyjä sekä FSC® ja PEFC™ merkittyjä tuotteita ja kannustamme asiakkaitamme näiden sertifioitujen tuotteiden käyttöön. Metsän alkuperäsertifikaatit takaavat, että puuperäiset materiaalit ovat peräisin kestävän kehityksen periaatteilla hoidetuista metsistä. Joutsenmerkki takaa puolueettomasti tuotteen ja palvelun kokonaisvaltaisen ympäristöystävällisyyden.


Kestävä toimitusketju

Tavoite: Ympäristövaikutuksia huomioiva toimitusketju

Suosimme kaikissa hankinnoissamme ympäristötietoisia toimittajia ja arvioimme toimittajiemme suorituskykyä. Edellytämme toimittajiltamme toimenpiteitä ympäristövaikutuksien vähentämiseksi sekä lakien ja sopimusten noudattamista. Merkittävien toimittajien tulee olla ISO 14001 -sertifioituja. Suosimme kotimaisia ja ympäristömerkittyjä tuotteita. Noudatamme vastuullisuusperiaatteita kaikessa toiminnassamme ja odotamme myös toimittajiemme noudattavan eettisiä periaatteitamme.

 


Granon hiilineutraali tuote on valinta terveemmän ympäristön puolesta

Me Granolla haluamme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mittaamme säännöllisesti liiketoimintamme päästöjä ja teemme töitä niiden vähentämiseksi. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali liiketoiminta vuoteen 2030 mennessä.

Tarjoamme myös asiakkaillemme hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita, joiden avulla he voivat vähentää oman toimintansa päästöjä sekä viestiä ilmastoystävällisistä valinnoista.

Miksi valita hiilineutraali tuote?

Hiilineutraali tuote ei aiheuta päästöjä eikä ilmaston lämpenemistä. Valitsemalla hiilineutraalin tuotteen voit vähentää myös oman toimintasi hiilipäästöjä. Hiilineutraaliin tuotteeseen voidaan lisätä merkki, joka viestii ilmastoystävällisestä valinnasta loppukäyttäjille.

Hiilineutraalin palvelun tai tuotteen tilaaminen

Hiilineutraalin palvelun tai tuotteen tilaaminen Granosta

Reforest – kumppanimme päästöjen kompensointiin

Kaikki myymämme hiilineutraalit tuotteet kompensoidaan Reforestin kautta. Koska puu on Granolle monen raaka-aineen lähde, on metsitys meille luonnollinen kompensointitapa. Suomalaisena yrityksenä haluamme myös edesauttaa metsän kasvua kotimaassa.

Metsitys on lisäksi tutkitusti tehokkain tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Reforest tekee konkreettisia ilmastotoimenpiteitä metsittämällä kuntien ja kaupunkien jättö- ja hukkamaita. Näin Suomeen syntyy uusia hiilinieluja.

Hiilidioksidin sitominen puun kautta

  • Puu kasvaa yhteyttämällä auringonvalon avulla vettä ja ilmakehän hiilidioksidia. Hiilidioksidin hiilestä tulee puun rakennusainetta samalla, kun happi vapautuu takaisin ilmakehään. Noin puolet puuaineksesta on hiiltä. Yksi kuutiometri puuta varastoi noin 750 kg hiilidioksidia.
  • Yksi puu sitoo noin 259 kg hiilidioksidia 55 vuoden kiertoajalla. Puun kasvu on nopeinta ikävuosina 20–50. Tällöin puu myös sitoo hiilidioksidia tehokkaimmin. Mitä paremmin metsää hoidetaan, sitä paremmin puut kasvavat ja sitovat hiilidioksidia.

Lue lisää: www.reforest.fi

Tehdään yhdessä Suomen vastuullisinta viestintää!

 


Ympäristösertifikaatit

+

Tutustu Granon ympäristösertifikaatteihin

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki. Sen jatkuvasti tiukentuvat ympäristökriteerit takaavat tuotteiden ja palvelun ympäristöystävällisyyden sekä laadun. Mainitse asiasta Granon yhteyshenkilöllesi, kun haluat merkin painotuotteeseesi.

"Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.” Lähde

Ymparistomerkki_painolaitos_suomi_vihrea_crop.png

FSC ja PEFC

Granolle on myönnetty FSC ja PEFC™ puun alkuperäsertifikaatit sekä logojen käyttöoikeudet. Granolla on oikeus tehdä näillä logoilla varustettuja sertifioituja painotöitä. Sertifikaattimerkinnät painotuotteessa varmistavat, että painotuotteiden raaka-aine eli paperi on peräisin sertifioidusta, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoidetusta metsästä tai kierrätetystä materiaalista.

Granon asiakkaana sinulla on myös mahdollisuus osoittaa omaa ympäristövastuuta ja pyytää painotuotteeseesi vastuullisen metsänhoidon takaava merkki. Ota yhteys myyntiin saadaksesi merkin painotuotteeseesi. Saat samalla lisätietoja FSC ja PEFC™ paperivalikoimasta.

Mikä on FSC?

FSC eli Forest Stewardship Council® (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, johon voivat liittyä jäseneksi organisaatiot ja yksityiset henkilöt. Sen perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä tavoitteenaan edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. FSC:n päämaja on Bonnissa, Saksassa.

FSC:n ja sertifioijien toiminta perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin. Kansainväliset periaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit. Lähde: http://finland.fsc.org/

FSC_promo_grano.png

Mikä on PEFC™?

Noin 95 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu kansallisen metsäsertifioinnin järjestelmän, Suomen PEFC™-järjestelmän (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) mukaan. Suomen PEFC™-järjestelmä on hyväksytty mukaan kansainväliseen PEFC™-järjestelmään vuonna 2000.

Suomen PEFC™-järjestelmä sisältää kaikki hyvän metsäsertifioinnin edellyttämät osatekijät: vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, tuotteisiin käytetyn puuraaka-aineen alkuperän todentamiselle sekä näitä koskevalle tarkastuksen riippumattomuudelle ja pätevyydelle.

Suomen PEFC™-järjestelmää hallitsee Suomen Metsäsertifiointi ry. Yhdistys edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsänhoitoa ja käyttöä sekä ylläpitää ja kehittää Suomessa sovellettavaa metsäsertifiointia. Lähde: www.pefc.fi

pefc_promo_grano.png

ISO 14001

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Granolle myönnetyt ympäristösertifikaatit