029 1800 400 Asiakaspalvelu (arkisin klo 8.00-16.00)
029 1800 400 Asiakaspalvelu (arkisin klo 8.00-16.00)

Kotimaisuus, ekologisuus, Turvallisuus, laatu

Ympäristöpolitiikka

Grano Oy:n periaatteena on palvella asiakkaita ammattitaidolla ja laadukkaasti ympäristöä tarpeettomasti kuormittamatta. Katsomme, että laatu ja ympäristönsuojelu täydentävät toiminnassa toisiaan.

Granossa käytämme mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia toimintatapoja ja materiaaleja. Ympäristöasioiden vastuullinen hoito on oleellinen osa arvojamme, joihin on sitoutunut johto ja koko Granon henkilökunta.

Granon ympäristöasioiden hoidon tasoa ja jatkuvaa parantamista ohjaavat lait, määräykset ja asetukset sekä asiakkaiden vaatimukset. Kiinnitämme erityisesti huomiota tuotannossa syntyvän jätteen määrään ja laatuun sekä lajittelemme jätteet.

Meillä pitkäaikaisia tavoitteita ovat energia-, materiaalitehokkuuden parantaminen, sekajätteen määrän pienentäminen ja autoilusta aiheutuvien päästöjen vähentäminen. Materiaalihankinnoissa pyrimme suosimaan ympäristötietoisia toimittajia sekä ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja.

Ylläpidämme henkilöstön ympäristötietoutta tunnistamaan omat ympäristövaikutukset. Jokaista työntekijäämme kannustetaan huomioimaan ympäristönäkökohdat ja toimimaan niiden mukaisesti. Uskomme vahvasti, että sitoutumien ympäristöarvoihin lisää työntekijöiden viihtyvyyttä, sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua.

Granon kaikki toimipisteet noudattavat toiminnassaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän periaatteita. Sitoudumme noudattamaan FSC®, PEFC™ sekä Joutsenmerkki -standardien asettamia vaatimuksia ja arvoja.

JOUTSENMERKKI

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki. Sen jatkuvasti tiukentuvat ympäristökriteerit takaavat tuotteiden ja palvelun ympäristöystävällisyyden sekä laadun. Mainitse asiasta Granon yhteyshenkilöllesi, kun haluat merkin painotuotteeseesi.

"Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Merkin avulla kuluttajia ja muita ostajia ohjataan valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti. Merkin avulla myös kannustetaan valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.” Lähde

Ymparistomerkki_painolaitos_suomi_vihrea_crop.png

FSC JA PEFC

Granolle on myönnetty FSC ja PEFC™ puun alkuperäsertifikaatit sekä logojen käyttöoikeudet. Granolla on oikeus tehdä näillä logoilla varustettuja sertifioituja painotöitä. Sertifikaattimerkinnät painotuotteessa varmistavat, että painotuotteiden raaka-aine eli paperi on peräisin sertifioidusta, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan hoidetusta metsästä tai kierrätetystä materiaalista.

Granon asiakkaana sinulla on myös mahdollisuus osoittaa omaa ympäristövastuuta ja pyytää painotuotteeseesi vastuullisen metsänhoidon takaava merkki. Ota yhteys myyntiin saadaksesi merkin painotuotteeseesi. Saat samalla lisätietoja FSC ja PEFC™ paperivalikoimasta.

MIKÄ ON FSC?

FSC eli Forest Stewardship Council® (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, johon voivat liittyä jäseneksi organisaatiot ja yksityiset henkilöt. Sen perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä tavoitteenaan edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. FSC:n päämaja on Bonnissa, Saksassa.

FSC:n ja sertifioijien toiminta perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin. Kansainväliset periaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit. Lähde: http://finland.fsc.org/

FSC_promo_grano.png

MIKÄ ON PEFC™?

Noin 95 prosenttia Suomen talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu kansallisen metsäsertifioinnin järjestelmän, Suomen PEFC™-järjestelmän (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) mukaan. Suomen PEFC™-järjestelmä on hyväksytty mukaan kansainväliseen PEFC™-järjestelmään vuonna 2000.

Suomen PEFC™-järjestelmä sisältää kaikki hyvän metsäsertifioinnin edellyttämät osatekijät: vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, tuotteisiin käytetyn puuraaka-aineen alkuperän todentamiselle sekä näitä koskevalle tarkastuksen riippumattomuudelle ja pätevyydelle.

Suomen PEFC™-järjestelmää hallitsee Suomen Metsäsertifiointi ry. Yhdistys edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsänhoitoa ja käyttöä sekä ylläpitää ja kehittää Suomessa sovellettavaa metsäsertifiointia. Lähde: www.pefc.fi

pefc_promo_grano.png

Turvallisuuspolitiikka

Granon turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata toimintaympäristömme ja varmistaa, että turvallisuus toteutuu yrityksemme kaikilla osa-alueilla. Keskeisin turvallisuuden periaate on, että tiedot eivät välity ulkopuolisille tahoille ja asiakassuhteissamme vallitsee täysi luottamuksellisuus. Tavoitteena on turvata tiedon eheys ja saatavuus, varmistaa turvallinen työympäristö sekä toiminnan häiriöttömyys.

Turvallisuus on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja kaikkia työntekijöitämme koskeva asia. Jokainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa turvallisuudesta. Koulutamme henkilöstöämme toimimaan turvallisesti ja turvallisuusperiaatteidemme mukaisesti sekä raportoimaan mahdollisista poikkeamista. 

Yrityksemme johto on sitoutunut turvallisuuden kehittämiseen, valvoo turvallisuudelle annettujen tavoitteiden toteutumista sekä vahvistaa turvallisuuspolitiikkaan tehtävät muutokset tarvittaessa. Noudatamme toiminnassamme paikallisia ja kansallisia lakeja sekä viranomaisohjeita.

Laatupolitiikka

Toiminta-ajatuksenamme on tuottaa tuloksellisesti ja vaivattomasti monipuolisia viestinnän ja teknisen dokumentoinnin palveluratkaisuja. Laatu on keskeinen menestykseemme vaikuttava tekijä.

Korkean laatumme osatekijöitä ovat:

  • asiakkaan odotusten täyttäminen
  • monipuolinen palvelukokonaisuus
  • tuotteiden ja palveluratkaisujen jatkuva kehittäminen
  • innostunut ja monitaitoinen henkilökunta
  • suunnitelmallisuus
  • taloudellisesti kannattava toiminta


Tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat ja pitkäkestoiset asiakassuhteet. Tästä syystä huolehdimme henkilöstömme laatutietoisuudesta. Yrityksemme johto ja henkilöstö tuntee ja ymmärtää yrityksen laatujärjestelmän ja laatupolitiikan sekä sitoutuu niiden edellyttämiin toimintaperiaatteisiin ja järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutamme henkilöstöämme ja kehitämme toimintaa jatkuvasti asettamalla itsellemme tavoitteita ja mittareita, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Laatujärjestelmämme on ISO-laatustandardin 9001:2015 mukainen ja se kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot. Toiminnassamme noudatamme kaikkia paikallisia ja kansallisia säädöksiä, lakeja sekä viranomaisohjeita. Olemme laatineet myös erillisen ympäristöpolitiikan. 

Ympäristösertifikaatit

Alta löydät Granolle myönnetyt ympäristösertifikaatit

Lue lisää ja lataa Granon vastuullisuusesite täältä >>